UPsetter Riddim Shower


Studio Shack STUDIO SHACK LTD (JA)


1975 - #SS JW 2939 A / SS JW 2939 B
  1. Yakety Yak (Joy White)
  2. Version (Studio Shack All Stars)
Studio Shack STUDIO SHACK LTD (JA)


1975 - #SS 2940 A / B
  1. Crash Programme (Studio Shack All Stars)
  2. Version (Studio Shack All Stars)