UPsetter Riddim Shower


Tamoki Records TAMOKI RECORDS (JA)


1974 - #RC 1992 A / 1993 B
  1. Monkey Fashion (I Roy)
  2. Fashion Monkey (I Roy)